Information fra A-Z

Praktiske oplysninger

Bøger:

Eleverne får udleveret samtlige lærebøger, som de skal bruge i undervisningen. Eleverne skal sørge for, at bøgerne er forsvarligt indbundne og at de bliver behandlet ordentligt. Hvis bøger eller andre af skolens materialer går i stykker eller bortkommer, forventer vi, at materialerne erstattes af hjemmet.

Cykler:

Alle elever kan cykle til skole, og cyklerne må kun stilles i cykelstativerne. Det er ikke muligt at holde disse under konstant opsyn, og skolen kan derfor ikke påtage sig et ansvar for skader eller tyveri. Rådet for større færdselssikkerhed tilråder brugen af cykelhjelm, og vi tilråder, at børnene først cykler i skole, når de er sikre i trafikken. På skolen har vi cyklistprøver i 3. og 6. klasse, hvor børnene lærer at færdes sikkert i trafikken.

Elevplaner:

Der udarbejdes elevplaner for alle eleverne på skolerne.

Fagfordybelsesdage:

På begge skoler har vi fagfordybelsesdage - også kaldet F-dage, som der er 16 af i løbet af et skoleår. En F-dag giver mulighed for, at eleverne kan bruge hele skoledagen på et enkelt fag og dermed dykke dybere ned i et emne og få et mere sammenhængende forløb i et givent projekt. Der er måske også bedre mulighed for at tage ud af huset for at få nogle oplevelser eller for at lave et samarbejde på tværs af klasserne og skolerne.

Flytning:

For at skolen altid hurtigt kan komme i forbindelse med jer, er det nødvendigt, at vores kartotek altid er opdateret med jeres relevante oplysninger. Derfor er det vigtigt, at I meddeler skolerne og SFO, når I flytter adresse, ændrer telefonnummer i hjemmet eller på arbejdet - eller tager navneforandring.

Fotografering:

Alle klasser og elever fotograferes hvert år. Billederne kan købes af hjemmet.

Forsikring:

Eleverne er ikke forsikrede mod tyveri. Derfor henstiller vi til hjemmene, at eleverne ikke har mange penge eller værdigenstande med i skolen. Ved skader på elevens ejendele, som skolen kan gøres ansvarlig for, afleveres en ansøgning om erstatning hos skolelederen. Ved ulykker på skolen træder kommunens ulykkesforsikring i kraft og dækker udgifter til helbredelse, transport, briller og tandbehandling i den udstrækning, der ikke opnås erstatning fra anden side, f.eks. sygeforsikringen, den kommunale tandpleje eller fra privat forsikring. Du skal derfor altid selv anmelde skaden til dit private forsikringsselskab. Hvis skaden er påført af en anden elev (skadevolderen), skal den tilskadekomne (forældrene) selv rejse krav over for dennes forsikringsselskab.

Forsømmelser:

Alle elever har naturligvis pligt til at følge alle undervisningstimer. Skal eleven have fri eller er syg, skal skolen have besked derom, ellers betragtes det som ulovligt fravær.

Glemte sager:

Når der glemmes ting, såsom trøjer, huer, håndklæder og lignende, ligger de glemte sager i en kasse i hallen ved hovedindgangen. Den er tilgængelig i skoletiden og i det tidsrum, skolen er åben. Ure, smykker og mobiler afleveres til pedellen eller kontoret, hvor I er velkomne til at forhøre jer om glemte sager.

Idræt og svømning:

Alle elever skal deltage i idræt og svømning. Som en helt naturlig ting skal alle elever i bad før svømning og efter idræt.

Idrætsfaciliteter:

Elev Skole har ikke selv idrætsfaciliteter, men er begunstiget ved, at idrætsundervisningen gennemføres på Hårup Skole. Svømning foregår i Lystrup Skoles svømmehal. Derudover findes der på begge skoler nye multibaner til brug i både undervisning og fritid.

Intranet:

På skolerne i Elev og Hårup foregår al skriftlig kommunikation mellem skole og hjem i vid udstrækning via ForældreIntra og ElevIntra, som er en enkel og hurtig måde for alle at skabe kontakt. ElevIntra bruges blandt andet til at notere lektier mv.

Kantine:

På Hårup Skole findes Mælkebøtten, som er skolens madbod. Under menupunktet Kantinen findes en opdateret prisliste for de varer, der sælges i Mælkebøtten. Der er mulighed for at bestille mælk, frugt og vand på www.dinskolebutik.borgerservice.dk.

Karaktergivning:

På Hårup Skole får eleverne standpunktskarakterer i 8. og 9. klasse.

Skolens karakterfordeling og karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse offentliggøres af Undervisningsministeriet.

Se karakterfordelingen her >>

Se karaktergennemsnittet her >>

Karakterskala:

7-trins-skalaen indeholder karaktererne:

 • 12 gives for den fremragende præstation
 • 10 gives for den fortrinlige præstation
 • 7 gives for den gode præstation
 • 4 gives for den jævne præstation
 • 02 gives for den tilstrækkelige præstation
 • 00 gives for den utilstrækkelige præstation
 • -3 gives for den ringe præstation

Kommunikation mellem skole og hjem:

Skolernes hjemmeside rummer gode muligheder for kommunikation mellem skole og hjem, og derfor benytter vi os i det daglige af elektronisk kommunikation i stedet for skriftlig kommunikation. Dette foregår via hjemmesidens lukkede områder (skolens intranet), som kræver login:

 • ForældreIntra
 • ElevIntra
 • PersonaleIntra 

Konfirmation:

Eleverne på Hårup Skole går til konfirmationsforberedelse i hhv. Elev og Todbjerg. Der udsendes et brev med information til alle elever.

Legepatrulje:

Legepatruljen består af elever fra 5. klasse, 6. klasse og 7. klasse, der gerne vil bruge deres frikvarter på at aktivere og inspirere de yngre børn. Legepatruljen kan hjælpe med at sætte sjove aktiviteter i gang eller bare deltage i de lege, som de mindste gerne vil lege.

Lus:

Efteråret er højsæson for lus. Men hvis vi alle gør en ekstra indsats og kigger vores børn efter for lus, så har vi en større chance for hurtigt at få bugt med lusene igen. At undersøge barnet for lus tager tid for den enkelte forælder, men lusekæmning kan gøres til en hyggestund med TV eller bruges til at få en god snak om dagens oplevelser, og så sparer den børnene for det ubehag, det er at have lus. 

Medicin:

Hovedreglen er, at der ikke udleveres smertestillende medicin til elever. Ved kendte sygdomme kan der - efter aftale med forældrene - udleveres lægeordineret medicin, når følgende betingelser er opfyldt: Medicinen skal være i originalemballage og med påtegning om, hvem den er til. Disse retningslinjer skal være tilstede og de skal følges: Hvordan medicinen skal gives - hvornår den skal gives samt i hvilke mængder den skal gives. I specielle tilfælde - f.eks. på lejrskoleophold - kan der udleveres smertestillende medicin (håndkøbsmedicin) til elever, når der er indhentet tilladelse fra forældrene og anvisningen på medicinemballagen følges.

Multibane:

På begge skoler er der multibane til rådighed for børnene i både undervisningstiden og SFO.

Nyheder:

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med aktuelle informationer og billeder, og skolernes Facebookside opdateres løbende med nyheder og situationsbilleder fra livet på skolerne. Hver måned udsender ledelsen et nyhedsbrev, og derudover sender vi løbende information og nyheder ud på ForældreIntra og ElevIntra.

Rygning:

Skolerne i Elev og Hårup er røgfrit område, hvilket betyder, at der ikke må ryges på skolens område.

Samarbejdet mellem skolerne i Elev og Hårup:

Alle årgange på vores to skoler arbejder sammen på tværs af skolerne. Det er en vigtig forudsætning for skolegangen, at man kender sin parallelklasse på ”den anden skole”.

Sidste skoledag:

Sidste skoledag er fredag i uge 26. Se den fulde ferieplan under menupunktet Forælder/Ferieplaner.

Skader og erstatning:

Uanset hvor omhyggelige og påpasselige skolerne, lærerne og eleverne er, vil der altid kunne opstå skader på personer, på inventar, på bygninger og lignende. Når skaden er sket, kan der opstå tvivl om, hvem der er ansvarlig for skaden og for en eventuel erstatning. Det er derfor en fordel at kende de omstændigheder, der har betydning, når skaden skal afgøres.

Skolernes motionsløb:

Ligesom på alle andre skoler i landet afholdes der også skolernes motionsløb på skolerne i Elev og Hårup. Det foregår om fredagen i uge 41, inden de går på efterårsferie.

Skolernes principper:

Under menupunktet Forælder/Skolebestyrelse finder du principper, der er vedtaget af Skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om:

 1. undervisningens organisering, elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser,
 2. samarbejdet mellem skole og hjem,
 3. underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen,
 4. arbejdets fordeling mellem lærerne og meget andet

Skolernes traditioner:

På skolerne i Elev og Hårup gør vi meget for at fremme sammenholdet og fællesskabsfølelsen på tværs af klasser og årgange i det daglige. Hvert år afholdes der flere temadage - på Hårup Skole blandt andet den årlige "Trivselsdag" og kampen om "Den Gyldne Sko" - og på Elev Skole er der blandt andet fællessamling en gang om ugen.

Skolebestyrelsen:

Skolerne i Elev og Hårup har fælles Skolebestyrelse, hvor der er møde hver måned. Har I selv lyst til at komme i Skolebestyrelsen er der valg hvert andet skoleår.

Skolebus:

Eleverne kan tage både den offentlige bus og en skolebus til og fra Hårup Skole. Der kan ansøges om frikort til den offentlige bus, som udleveres på skolens kontor og returneres hertil i udfyldt stand. Skolebussen kører til og fra skole fortrinsvis med de børn, der bor uden for de offentlige bussers ruter, og udelukkende med de elever, der på et givet tidspunkt møder eller får fri i forhold til skemaet. Dette betyder derfor, at en bus kan aflyses samme dag på grund af skemaændringer. Se bustiderne under menupunktet Skoleliv/Bustider.

Skolefest:

Hårup Skole holder skolefest hvert år. I stedet for skolefest har man en tradition på Elev Skole, hvor elever, forældre og personale mødes efter endt emneuge, der finder sted sidst i maj start juni, hvor der ønskes god sommer til hinanden.

Skolefrihed:

Hvis et barn af en eller anden grund skal fritages for skolegang, skal der søges om dette i forvejen. En enkelt dags fravær søges hos klasselæreren. 2-5 dages frihed søges hos skolelederen. Hvis eleven eventuelt skal med forældrene på ferierejse, skal skolelederen give fri.

Skoleskemaer:

Kan hentes via intranettet.

Smartboard:

Smartboard er en del af undervisningen i alle klasser.

Studietid:

Studietid (tidligere lektiehjælp) er obligatorisk. For 0.-6. klasse er det en primærlærer/pædagog, der står for studietiden, og fra 7.-9. klasse er der forskellige lærerfagligheder i spil, så eleverne kan få faglig hjælp i så mange fag som muligt. I udskolingen arbejder vi med at eleverne skal lære at planlægge deres studietid.

Sygdom:

Første dag eleven møder i skolen efter overstået sygdom, skal klasselæreren via kontaktbogen på Intra have oplyst grunden til fravær og fraværets længde. Hvis en elev er syg, og forældrene er klar over, at det vil strække sig over en længere periode (mere end tre skoledage), bør forældrene underrette klasselæreren. Hvis en elev i 0. - 7. kl. bliver syg i skoletiden, kontakter skolen forældrene. 

Tandlæge:

Eleverne fra begge skoler er tilknyttet Lystrup Tandlægeklinik, og I kan finde yderligere information om tandpleje her.

Uddannelsesvejledning:

På Hårup Skole er der mulighed for uddannelsesvejledning på skolen samt for e-vejledning. Læs mere om uddannelse i Danmark, e-vejledning og find relevante links under menupunktet Om skolen/UU-vejledning.

Valgfag: 

På Hårup Skole tilbydes der valgfag i 7., 8. og 9. klasse. Denne ordning giver eleverne mulighed for at prøve forskellige fag og emner. 

Vintervejr:

Hvis der bliver snestorm i Østjylland er det vigtigt at tage kontakt til skolen for at høre, om der er kommet personale frem til skolen. Derfor er det vigtigt, at I ikke sender børnene alene i skole eller SFO om morgenen – uden først at have kontaktet skole eller SFO telefonisk. Det opfordres også til, at I hører morgenradio på Østjyllands Radio, som dækker Aarhus og omegn, hvor vi sender besked ud, hvis skolen er lukket. I de sjældne tilfælde, hvor snekaos forhindrer mange lærere og elever i at nå frem til skolen, kan det blive nødvendigt at aflyse undervisningen. Dette besluttes som regel tidligt på morgenen, og vi sender så besked til Østjyllands Radio på P4, hvor oplysningerne bringes mellem kl. 6.15 og 7.00, og så vidt muligt med gentagelse inden kl. 8.00. Se eventuelt mere på www.dr.dk/p4/aarhus.